Tự nhiên thấy đói, xuống làm gói cho đỡ thèm!
Nói chứ Nhân mời quí dzị nghía cái MV mới xem có bắt gặp mình trong đó không nhe, chứ chắc chắn là có Nhân rồi đó.